PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

1.     Ocena z wychowania fizycznego powinna być obiektywna i zindywidualizowana. Zawierać powinna ona indywidualne możliwości ucznia oraz jego zaangażowanie w pracę nad sobą (podmiotowe traktowanie ucznia).

2.     Bierzemy pod uwagę: wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków służbowych, wynikających ze specyfiki przedmiotu, możliwości ucznia, jego aktywność w proponowanych formach aktywności fizycznej oraz umiejętności.

3.     Na poszczególnych zajęciach lekcyjnych będą obowiązywać tylko wybrane obszary oceniania.

4.     Przedmiotowy System Oceniania jest oparty na WSO i na Nowej Podstawie Programowej z Wychowania Fizycznego . Wszystkie pozostałe elementy czyli: egzamin klasyfikacyjny, sposoby informowania rodziców, zwalniania z lekcji wychowania fizycznego przedstawione zostały w WSO. Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcowo rocznej nauczyciel bierze pod uwagę podstawowe obszary oceniania i czynniki dodatkowe na podstawie ocen końcowych ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na zajęciach lekcyjnych, uwzględniając postępowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego.

 

PODSTAWOWE OBSZARY OCENIANIA

Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego, ocena semestralna i końcowa, oparta jest o cztery obszary oraz dwa dodatkowe, co daje możliwość rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia na tym przedmiocie. Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się chęci i zaangażowanie, a nie osiąganie konkretnych wyników sportowych.

A oto obszary oceniania ucznia:

·        Umiejętności indywidualne ruchowe,

·        Frekwencja na zajęciach,

·        Przygotowanie do lekcji

·         Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej,

 

DODATKOWE OBSZARY OCENIANIA

 

·        Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,

·        Aktywność po za lekcyjna-Szkolny Klub Sportowy,

Uwaga: Uczeń, który nie spełnia dodatkowych obszarów oceniania, będzie oceniany tylko z podstawowych obszarach oceniania.

 

SPOSÓB OCENIANIA

·        Zgodnie z WSO wg Skali ocen 1-6,

·        Graficznie za pomocą (+) i (-), (np.) - nieprzygotowanie, brak stroju.

·        Słownie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA:

OBSZARY/KRYTERIA

OCENIANIA

ILOŚĆ OCEN

Ocena za indywidualne umiejętności ruchowe.

-w zależności od zadań kontrolno-oceniających

4-6 ocen w semestrze

Ocena za frekwencję na zajęciach .

1 ocena w semestrze

Ocena za przygotowanie do lekcji (strój sportowy).

1 ocena w semestrze-oraz oceny cząstkowe za brak stroju (-)

Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej.

1-2 oceny w semestrze

Ocena za udział w zawodach sportowych.

1 ocena za każdorazowy udział

Ocena za aktywność po za lekcyjną w SKS (frekwencja).

1 ocena w semestrze

 

 

OCENA ZA INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCII RUCHOWE

Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się zarówno po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie na każdej lekcji (ocena słowna), aby móc właściwie dostosować zadania dydaktyczne i organizacyjne w kolejnych lekcjach do potrzeb każdego ucznia.

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup:

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki (podstawowej), lekkiej atletyki.

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim estetykę, płynność i poprawność danego ćwiczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu bez uzasadnienia.

Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń opuścił zajęcia ze sprawdzianem powinien w ciągu pierwszego tygodnia po zwolnieniu uzgodnić termin indywidualnego zaliczenia. Na uzupełnienie lub poprawę uczeń ma 2 tygodnie. Czas ten liczony jest od momentu uzgodnienia terminu poprawy. Po upływie tego czasu, w wyniku nieprzystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną.

 

OCENA  ZA  FREKWENCJĘ

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania fizycznego. Dopuszczalny jest pewien procent nieobecności (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej), spowodowanej sytuacją losową.

OCENA

% LEKCJI

6

min. na 90%  lekcji uczeń musi ćwiczyć

5

min. na 80% lekcji uczeń musi ćwiczyć

4

min. na 70% lekcji uczeń musi ćwiczyć

3

min. na 60% lekcji uczeń musi ćwiczyć

2

min. na 50% lekcji uczeń musi ćwiczyć

1

min. na 40% lekcji uczeń musi ćwiczyć

Np. W semestrze odbyło się 60 lekcji. Uczeń był na 60 lekcjach, ale ćwiczył tylko na 36, ponieważ był chory, z pozostałych był zwolniony. Ilość lekcji, na których uczeń ćwiczył stanowi 60%  ogółu i dlatego uczeń otrzymuje z tego obszaru ocenę dostateczną (3).

Uwaga!!!

Zwolnień  od lekarza, nie wlicza się do ilości opuszczonych godzin.

Dziewczęta trzy razy w miesiącu mogą zgłosić nie ćwiczenie usprawiedliwione (niedyspozycja).

 

OCENA ZA  PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI (strój sportowy)

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju gimnastycznego (tj. spodenki sportowe, koszulka biała, obuwie zmienne lub dres przeznaczonego wyłącznie do ćwiczeń fizycznych), nie spóźnianie się na lekcje, nie uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji przez wychowawcę, rodzica , dyrektora szkoły bądź lekarza). Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia z niećwiczenia na lekcji lub w wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica ale dostarczone przed lekcją.

OCENA

Brak stroju sportowego

6

0

5

1-3

4

4-6

3

7-9

2

10-12

1

13 i więcej

 

 

OCENA ZA   AKTYWNOŚĆ I POSTAWĘ WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY FIZYCZNEJ

Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia:

PLUSY uczniowie otrzymują za: przygotowanie do lekcji, przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje, przestrzeganie regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad fair play, poszanowanie mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych.

MINUSY (-): uczniowie uzyskują przy niechętnym i negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach za w/w elementy.

Za uzyskanie:

·        5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

·        4 plusów i 1 minusa -ocenę dobrą,

·        3 plusów i 2 minusów – ocenę dostateczną,

·        2 plusów i 3 minusów – ocenę dopuszczającą,

·        1 plus i 4 minusy – ocena niedostateczną

 

Ocena

 

bardzo dobra

+

+

+

+

+

dobra

+

+

+

+

-

dostateczna

+

+

+

-

-

dopuszczająca

+

+

-

-

-

niedostateczna

+

-

-

-

-

 

 

 

 

 

OCENA ZA  UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

Na ocenę z tego obszaru składają się następujące elementy:

·        Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych różnego szczebla,

-ocena 6 -uczeń zajmuje punktowane miejsce w zawodach gminnych, powiatowych, strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich- (miejsca I, II, III)

-ocena 6  –udział w zawodach strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich

-ocena 5 -udział w zawodach gminnych i powiatowych                

OCENA ZA  UDZIAŁ W SKS

Na ocenę z tego obszaru składają się następujące elementy:

·        Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (SKS)

OCENA

% zajęć SKS

6

min. na 90%  lekcji uczeń musi ćwiczyć

5

min. na 80% lekcji uczeń musi ćwiczyć

4

min. na 70% lekcji uczeń musi ćwiczyć

3

min. na 60% lekcji uczeń musi ćwiczyć

2

min. na 50% lekcji uczeń musi ćwiczyć

1

min. na 40% lekcji uczeń musi ćwiczyć

Np. W semestrze odbyło się 20 zajęć SKS. Uczeń był na 18 zajęciach, ale ćwiczył tylko na 15, ponieważ był chory, z pozostałych był zwolniony. Ilość zajęć, na których uczeń ćwiczył stanowi 75%  ogółu i dlatego uczeń otrzymuje  ocenę 4.

 Uwaga!!! Zwolnień  od lekarza, nie wlicza się do ilości opuszczonych godzin.

 

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

2.      Nauczyciel wystawia średnią ocenę z ocen z poszczególnych obszarów.

3.      Uczeń nie może otrzymać oceny celującej śródrocznej i końcowo rocznej z podstawowych obszarów oceniana.

4.      Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:

            celujący – średnia 5,5 i wyżej;

            bardzo dobry – średnia 4,5 – 5,4;

            dobry – średnia 3,5 – 4,4;

            dostateczny - średnia 2,5 – 3,4;

            dopuszczający średnia 2,4 – 1,5;

            niedostateczny – średnia 1,4 – 1,0;

5.      Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji, jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi pisemnego oświadczenia rodziców, że biorą w tym czasie pełną odpowiedzialność za swoje dziecko.

6.      Uczeń, który otrzyma Ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru, jeśli wyrazi zgodę, ma możliwość poprawy oceny. Termin ustala nauczyciel wychowania fizycznego. Natomiast, jeśli uczeń nie poprawi oceny niedostatecznej na pierwszy semestr to w drugim semestrze musi otrzymać, co najmniej ocenę dostateczną na koniec II semestru. 

7.     W indywidualnych przypadkach kryteria mogą ulec zmianie.

 

Zasady oceniania w klasach IV -VI - przedmiot Wychowanie Fizyczne

(zgodnie z wewnętrznym systemem oceniania)

 SKALA OCEN

1 - niedostateczny

2 - dopuszczający

3 - dostateczny

4 - dobry

5 - bardzo dobry

6 - celujący

dodatkowe oznaczenia: -, +

PRZEDMIOT OCENY

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji zajęć.

Będą oceniane:

1.   Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu.

2.   Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.

3.   Stosunek do partnera i przeciwnika.

4.   Stosunek do własnego ciała.

5.   Aktywność fizyczna.

6.   Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami.

7.   Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonywania zadań i poziom zdobytej wiedzy.

 

UWAGA!!!

 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

KRYTERIA OCEN

Ocenę celującą -otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. Bierze aktywny udział w zajęciach sportowych, zawodach pozaszkolnych.

Ocenę bardzo dobrą -otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji oraz jest dobrze przygotowany do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali sprawność motoryczna i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Ocenę dobrą  -otrzymuje uczeń, który bez zarzutu wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Uczeń prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą -otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.

Ocenę niedostateczną -otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek  do obowiązków wynikających ze specyfikacji przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowanie dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, prowadzi niehigieniczny i nie sportowy tryb życia.

Uczeń nieklasyfikowany -uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolny planie nauczania.

 

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach

z zakresu wychowania fizycznego.

 

 

 

               Klasa IV, V, VI

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY

 

 

dopuszczający

 

            GIMNASTYKA

Wykonanie ćwiczenia lub układu ćwiczeń, z wielokrotnymi błędami, z pomocą nauczyciela. Brak włożonego wysiłku w wykonywaniu ćwiczeń.

Podjęcie próby wykonania ćwiczenia lub układu ćwiczeń.

 

 

 

dostateczny

 

Wykonanie ćwiczeń lub układu ćwiczeń niepewnie i z dużymi błędami technicznymi w miarę samodzielnie.Umiejętność oceny własnej postawy.

 

 

dobry

 

Wykonanie ćwiczenia lub układu ćwiczeń poprawnie, bez pomocy nauczyciela z drobnymi niedociągnięciami.

 

Przygotowanie kilku ćwiczeń kształtujących oraz ćwiczeń ze współćwiczącym.

 

 

bardzo dobry

 

 

 

 

 

celujący

 

 

Dokładne i staranne wykonanie ćwiczeń  lub układu. Przeprowadzenie samodzielnie ćwiczeń kształtujących, przygotowujących organizm do wysiłku oraz relaksacyjnych po intensywnym wysiłku z zachowaniem zasad wszechstronności.

 

Wzorowe wykonanie ćwiczenia lub układu ćwiczeń.

Samodzielnie wybierać ćwiczenia wzmacniające siłę, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość.

 

 

 

 

dopuszczający

 

                     LEKKOATLETYKA                                                        Wykazanie bardzo słabego poziomu w  opanowaniu umiejętności technicznych w  skokach, rzutach  i biegach.

Podjęcie próby wykonania próby motorycznej lub wydolnościowej

 

 

dostateczny

 

Wykazanie przeciętnego poziomu w  opanowaniu umiejętności technicznych w  skokach, rzutach i biegach. Z pomocą nauczyciela   interpretowanie  uzyskanych wyników.

Uzyskanie przeciętnego wyniku w próbie motorycznej lub wydolnościowej

 

 

dobry

 

 Wykazanie średniego poziomu w  opanowaniu umiejętności technicznych w skokach, rzutach i biegach.

 

 

 

 

 

 

Wykonanie prawidłowego startu z pozycji niskiej i wysokiej. Uzyskanie dobrego wyniku w próbie motorycznej lub wydolności.

 

 

 

 

 

bardzo dobry

 

 

Uzyskanie postępu w wynikach skoków, rzutów i biegów .Wykonanie prawidłowo startu z pozycji wysokiej i niskiej. Samodzielnie posługiwanie się stoperem.

Uzyskanie bardzo dobrego wyniku w próbie motorycznej lub wydolnościowej

 

 

 

celujący

 

 

  Uzyskanie znaczącego postępu i wysokich  wyników z rzutów, skoków i biegów. Wykonanie prawidłowo startu z pozycji wysokiej i niskiej. Samodzielne posługiwanie się stoperem. Znajomość zasad takich jak: uspokoić oddech po wysiłku, przeprowadzenie poszczególnych konkurencji.

Uzyskanie maksymalnego wyniku w próbie motorycznej lub wydolnościowej.

 

 

 

 

dopuszczający

 

              MINI-  GRY ZESPOŁOWE

     

Opanowanie w minimalnym stopniu  umiejętności technicznych z mini -gier zespołowych.

 

 

dostateczny

 

Wykazanie przeciętnego poziomu opanowania umiejętności technicznych, wykonanie ich niepewnie, w nieodpowiednim tempie z większymi błędami technicznymi. Słaba znajomość przepisów z mini-gier zespołowych

 

 

dobry

 

  Prawidłowy lecz nie dość dokładny, z małymi błędami   sposób wykonania umiejętności technicznych z mini-gier zespołowych

 Wykorzystanie posiadanych umiejętności i wiadomości w praktyce. Przestrzeganie w trakcie rywalizacji sportowej ustalonych reguł.

 

 

 

 

 

 

bardzo dobry

 

 

 Opanowanie pełnego zakresu umiejętności technicznych  mini-gier zespołowych. Przestrzeganie zasad czystej gry na boisku.

Sędziowanie co najmniej jednej mini-gry zespołowej.

 

 

celujący

 

 

  Wykonanie z właściwą techniką, pewnie ,w odpowiednim tempie i dokładnie. Znajomość założeń taktycznych i przepisów dyscyplin sportowych zawartych w programie.

Sędziowanie  co najmniej dwóch mini gier zespołowych..

 

 

* ująć dodatkowe inne, niż określone w Statucie Szkoły, symbole określające poziom realizacji wymagań edukacyjnych przez ucznia.

- (np) nieprzygotowanie do lekcji, brak odpowiedniego stroju na lekcji wychowania fizycznego.

 

 

TREŚCI OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE  IV Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

,,Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

GIMNASTYKA

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne - Nauka przewrotu w przód z różnych pozycji wyjściowych i końcowych. Poznajemy zasady samoasekuracji.

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne - Nauka przewrotu w tył z różnych pozycji wyjściowych i końcowych.

(G) Nauka  prostego układu gimnastycznego.

 

LEEKKOATLETYKA

(LA) Technika startu niskiego i bieg na 60m. -sprawdzamy technikę biegu.

(LA) Nauka i doskonalenie skoku w dal techniką naturalną. -sprawdzamy technikę skoku.

(LA) Nauka i doskonalenie rzutu piłka palantową. -sprawdzamy technikę rzutu

(LA) Bieg na dystansie 300m –sprawdzamy swoje cechy motoryczne. -zasady organizowania biegów średnich.

(LA) Bieg po kopercie-3m x 5m.  –sprawdzamy zwinność i szybkość.

 

GRY ZESPOŁOWE

(PN) Strzał na bramkę z biegu i z miejsca.

(PN) Wykonywanie rzutów wolnych i rożnych.

(PN) Strzał na bramkę z biegu i z miejsca.

(PS) Przyjęcia i podania piłki sposobem górnym.

(PK) Kozłowanie piłki w miejscu, marszu i w biegu.

(PK) Rzut do kosza z miejsca jednorącz ora oburącz sprzed klatki piersiowej.

(PR) Podania górne i półgórne  w miejscu i w ruchu.

(PR) Nauka i doskonalenie  rzutu do bramki  z miejsca i z biegu.

Stosowanie poznanych elementów w minigrze.

Test Sprawnościowy Zuchory –wybrane próby.

 

 

 

 

TREŚCI OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE  V Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

,,Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

GIMNASTYKA

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne - Doskonalenie przewrotu w przód z różnych pozycji wyjściowych i końcowych.

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne -Doskonalenie przewrotu w tył z różnych pozycji wyjściowych i końcowych.

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne -Nauka i doskonalenie stania na głowie z uniku podpartego.

(G)  Nauka i doskonalenie skoku przez kozła.

(G) Doskonalenie prostego układu gimnastycznego.

 

LEKKOATLETYKA

(LA) Technika startu niskiego i bieg na 60m. -sprawdzamy szybkość biegową.

(LA) Nauka i doskonalenie skoku w dal techniką naturalną .-sprawdzamy technikę skoku.

(LA) Nauka i doskonalenie rzutu piłka palantową. -sprawdzamy technikę rzutu.

(LA) Bieg na dystansie 600m.

(LA) Bieg po kopercie-3m x 5m.  –sprawdzamy zwinność i szybkość.

 

GRY ZESPOŁOWE

(PN) Wykonywanie rzutów wolnych i rożnych. Uderzenie piłki głową.

(PN) Strzał na bramkę z biegu i z miejsca. Wrzut piłki z autu.

(PS) Przyjęcia i podania piłki sposobem górnym.

(PS) Przyjęcia i podania piłki sposobem dolnym.

(PK) Kozłowanie piłki w miejscu, marszu i w biegu.

(PK) Rzut do kosza z miejsca jednorącz.

(PR) Kozłowanie piłki w miejscu, marszu, i w biegu ze zmianą kierunku.

(PR) Podania górne i półgórne  w miejscu i w ruchu.

(PR) Nauka i doskonalenie  rzutu do bramki  z miejsca i z biegu.

Stosowanie poznanych elementów w minigrze. Zasada fair play-przestrzegamy ustalone reguły gry.

Test Sprawnościowy Zuchory –wybrane próby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE  VI  Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

,,Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

GIMNASTYKA

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne -  Doskonalenie przewrotu w przód z różnych pozycji wyjściowych i końcowych.

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne -Doskonalenie przewrotu w tył z różnych pozycji wyjściowych i końcowych.

(G) Ćwiczenia zwinnościowo –akrobatyczne -Doskonalenie stania na głowie z uniku podpartego.

(G) Nauka i doskonalenie skoku kucznego przez skrzynie.

(G) Nauka i doskonalenie skoku zawrotnego przez skrzynie.

 

LEKKOATLETYKA

(LA) Bieg na dystansie 100m, 300m, 600m,

(LA) Technika startu  niskiego i bieg na 60m.

(LA) Doskonalenie  skoku w dal techniką naturalną.

(LA) Doskonalenie rzutu piłka palantową.

(LA) Marszobieg test biegowy COOPERA.

(LA) Bieg na dystansie 1000m.

(LA) Bieg po kopercie-3m x 5m.

 

GRY ZESPOŁOWE

(PN) Wykonywanie rzutów wolnych i rożnych. Uderzenie piłki głową. Żonglerka piłki różnymi częściami ciała.

(PN) Strzał na bramkę z biegu i z miejsca.

(PS) Przyjęcia i podania piłki sposobem górnymi dolnym w parach.

(PK) Kozłowanie piłki w miejscu, marszu i w biegu.

(PK) Rzut do kosza z miejsca jednorącz.  Rzut do kosz a z biegu po podaniu.

(PR) Kozłowanie piłki w miejscu, marszu, i w biegu ze zmianą kierunku.

(PR) Podania górne i półgórne  w miejscu i w ruchu.

(PR) Nauka i doskonalenie  rzutu do bramki  z miejsca i z biegu.

Stosowanie poznanych elementów w minigrze.

Test Sprawnościowy Zuchory –wybrane próby.

 

OPRACOWANIE:  W oparciu o  źródła internetowe, nauczyciele Wychowania Fizycznego : Dariusz Woźniak, Adrian Szczurek i Urszula Grządziel.