Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach
ogłasza nabór na stanowisko
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


1.Adres jednostki:
Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Sienkiewicza 9
58-530 Kowary
tel. 75 718 25 34, 718 26 24
fax 75 718 26 24

2.Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy

3.Wymiar czasu pracy:
0,5 etatu

4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem – zgodnie z art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.12102 z 2009 r. z późn. zm.)
oraz art.3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 poz. 1593 z 2001 r. z późn. zm.) – Głównym księgowym może być osoba, która:
A/ ma obywatelstwo polskie,
B/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
C/ nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
D/ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
E/ cieszy się nieposzlakowaną opinią,
F/ posiada wykształcenie wyższe bądź średnie,
G/ spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

A/ Preferowany staż pracy na stanowisku księgowej,
B/ Biegła znajomość pracy na komputerze
C/ Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz obsługa programu VULCAN
D/ Znajomość zasad prowadzenia księgowości w jednostkach budżetowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
E/ Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
F/ Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych w oznaczonych terminach, analiz, planów finansowych,
G/ Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
H/ Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
I/ Samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji, analityczne podejście.

6.Wskazanie zakresu zadań:

A/ Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
B/ Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
C/ Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
D/ Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
E/ Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
F/ Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności finansowych z planem finansowym i zatwierdzenie dokumentów do wypłaty,
G/ Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, wymaganych analiz, planów finansowych.

7.Wymagane dokumenty:

A/ Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz.883) oraz aktualnym zdjęciem,
B/ List motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
C/ Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
D/ Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
E/ Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
F/ Zaświadczenie o niekaralności,
G/ Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8.Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach ul. H. Sienkiewicza 9 ,w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „ Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 30.09.2011 r. do godziny 12,00.

9.Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do tutejszego sekretariatu.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ,4 października 2011 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
75 718 25 34-dyrektor przedszkola –Mariola Tatowicz